Polityka prywatności

Polityka prywatności

"Palm Garden.pl Lucjan Kawik

Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Osób korzystających ze Sklepu i zarejestrowanych Użytkowników, a w szczególności zasady ochrony danych osobowych i zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach za pomocą Plików Cookies.

Polityka prywatności określa również zasady ochrony prywatności osób niekorzystających z Portalu, ale pozostających w stosunkach prawnych z Palm Garden.pl Lucjan Kawik w związku z prowadzeniem działalności handlowej i współpracą z kontrahentami.

Palm Garden.pl Lucjan Kawik dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony danych osobowych.


DEFINICJE

 1. Osoba korzystająca ze Sklepu – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu.
 2. Pliki Cookies– drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres strony internetowej.
 3. Sklep– sklep internetowy pod adresem www.palmgarden.com.pl
 4. Polityka prywatności– niniejszy dokument regulujący ochronę prywatności.
 5. RODO– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
 6. Palm Garden.pl Lucjan Kawik – NIP: 6331987061,REGON: 276403570, ul. Kochanowskiego 15, 43-410 Zebrzydowice
 7. Urządzenie– urządzenie, za pomocą którego Użytkownik i Osoba korzystająca ze Sklepu korzystają ze Sklepu, w szczególności komputer, telefon komórkowy, tablet.
 8. Użytkownik– osoba fizyczna, zarejestrowana w Sklepie, posiadająca konto Użytkownika.


POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe w związku z prowadzeniem Portalu:

- dane osobowe Użytkowników(osób zarejestrowanych w Sklepie, posiadających konto Użytkownika),

- dane osobowe Osób korzystających ze Sklepu(osób niezarejestrowanych w Sklepie i nieposiadających konta Użytkownika, ale korzystających ze Sklepu.

-Przetwarzamy następujące dane osobowe w związku z prowadzeniem działalności handlowej i współpracą z kontrahentami – poza Sklepem:

- dane osobowe osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

- dane osobowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale pozostających w stosunkach prawnych z Palm Garden.pl Lucjan Kawik (przykładowo dane osób, które zakupiły towary w sklepach kamiennewnetrza.pl i zażądały wystawienia faktury; dane osób, które złożyły reklamacje w związku z towarem/usługą zakupioną w Palm Garden.pl Lucjan Kawik),

- dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych),

- dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Palm Garden.pl Lucjan Kawik. Można skontaktować się z nami między innymi:
  pod adresem e-mail: palmgarden.pl@o2.pl
 2. Palm Garden.pl Lucjan Kawik dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony danych osobowych.
 3. KATEGORIE CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PALM GADREN.PL LUCJAN KAWIK W SKLEPIE

Przetwarzamy dane osobowe Osób korzystających ze Sklepu, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, takie jak:

Podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego:

kategorie danych:
- imię i nazwisko,

- adres poczty e-mail,

- treść zapytania,

cel przetwarzania:
- obsługa zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego,

podstawa prawna przetwarzania:

- w przypadku obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłeś oraz prawnie uzasadnione cele realizowane przez nas, tj. zapewnienie pełnej funkcjonalności Sklepu,

- w przypadku, gdy w trakcie obsługi zapytania okaże się, że zapytanie może dotyczyć ewentualnego procesu sądowego - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.


Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Sklepie podane przy rejestracji Użytkownika w Sklepie:

kategorie danych:

- imię i nazwisko,

- numer telefonu,

- adres poczty e-mail,

- login do Portalu,

- numer NIP (jeśli podano),

- numer REGON (jeśli podano),

- nazwa firmy (jeśli podano),

- adres zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

- dane o szczegółach współpracy handlowej z Palm Garden.pl Lucjan Kawik


cel przetwarzania:

- świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Sklepie,

- wykonanie umowy, której jesteś stroną, w tym w celu świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie,

- wystawienie faktury VAT,

- zapewnienie kontaktu z nami,

- informowanie Cię o zmianach wprowadzonych lub planowanych do wprowadzenia przez nas,

- marketingowy (formułowanie ofert, informowanie o promocjach, kierowanie newslettera),

- cel ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


podstawa prawna przetwarzania:

- na cele świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Sklepie oraz realizacji umowy sprzedaży zawartej w Sklepie – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną oraz Twoja zgoda,

- na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego,

- na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes Palm Garden.pl Lucjan Kawik (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody,

- na cele związane z informowaniem Cię o zmianach – nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu pełnej funkcjonalności Sklepu,

- na cele ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – nasz uzasadniony interes polegający na ochronie swoich praw.

KATEGORIE CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PALM GARDEN.PL LUCJAN KAWIK POZA SKLEPEM

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych poza Sklepem:

W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

kategorie danych:

- imię i nazwisko,

- firma,

- numer NIP,

- numer REGON,

- adres prowadzenia działalności,

- numer telefonu,

- adres e-mail,

- dane o szczegółach współpracy handlowej ze Spółką,


cele przetwarzania:

- realizacja zawartej z nami umowy,

- kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,

- realizacja obowiązków podatkowych (w tym wystawienie faktury VAT),

- marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach, występowanie z zapytaniem ofertowym,


podstawy prawne przetwarzania:

- na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,

- na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Palm Garden.pl Lucjan Kawik,

- na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes Palm Garden.pl Lucjan Kawik (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody.


W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:


kategorie danych:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- numer telefonu,

- adres e-mail,

- dane o szczegółach współpracy handlowej z firmą,

cele przetwarzania:

- realizacja zawartej z nami umowy,

- kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,

- realizacja obowiązków podatkowych (w tym wystawienie faktury VAT),

- marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach,

podstawy prawne przetwarzania:

- na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,

- na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Palm Garden.pl Lucjan Kawik,

- na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes Palm Garden.pl Lucjan Kawik (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody.


W przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):


kategorie danych:

- imię i nazwisko,

- numer telefonu,

- adres e-mail,

cele przetwarzania:

- realizacja zawartej z nami umowy,

- kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,

- marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach,

podstawy prawne przetwarzania:

- na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,

- na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes Palm Garden.pl Lucjan Kawik (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody.

W przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):


kategorie danych:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL,


cele przetwarzania:

- realizacja zawartej z nami umowy,

- kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,


podstawy prawne przetwarzania:

- na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.


CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres:

- na cele związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Sklepie, w tym obsługi konta Użytkownika w Sklepie – do usunięcia konta Użytkownika w Sklepie, chyba że istnieją inne cele przetwarzania,

- na cele realizacji umowy zawartej z nami – do czasu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z umową, jednakże nie wcześniej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową,

- na cele wystawienia faktury VAT – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową zawartą z nami,

- na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą, wysyłki newslettera – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy podstawą prawną działania Palm Garden.pl Lucjan Kawik był jej prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wycofania zgody (jeżeli podstawą działania Palm Garden.pl Lucjan Kawik była wyrażona przez Ciebie zgoda),

- na cele obsługi zapytania w formularzu kontaktowym - do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania, chyba że Twoje zapytanie dotyczy umowy, którą zawarłeś z nami, produktów lub usług przez nas oferowanych lub innych sytuacji, które mogą wiązać się z ewentualnym procesem sądowym – wówczas Twoje dane będą przechowywane przez okres 10 lat od otrzymania przez nas Twojego zapytania,

.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH


Masz prawo do:

- żądania dostępu do danych – masz prawo zwrócić się do nas o udzielenie wszelkich informacji o Twoich danych,

- żądania sprostowania danych – gdy Twoje dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Twoim żądaniu dokonamy ich sprostowania,

- żądania usunięcia danych – masz prawo zażądać usunięcia danych z naszych baz,

- żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – masz przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Twoich danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który dane będą przez nas przechowywane,


wniesienia sprzeciwu:

- wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Palm Garden.pl Lucjan Kawik. W sprzeciwie należy opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych,

- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
przeniesienia danych – masz prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,

wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku (jeśli podstawą przetwarzania była zgoda) zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane jest nieprawidłowy, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Palm Garden.pl Lucjan Kawik nie stosuje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. Palm Garden.pl Lucjan Kawik korzysta na Portalu z Plików Cookies na zasadach opisanych niżej.


DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia umowy z Palm Garden.pl Lucjan Kawik może uniemożliwić jej zawarcie. Odmowa podania danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail), może spowodować trudności w kontakcie związanym z realizacją umowy lub obsługą zapytania. W pozostałym zakresie odmowa podania danych nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.


ŹRÓDŁO I ODBIORCY DANYCH

Twoje dane zostały pozyskane z następujących źródeł:

- w przypadku danych przetwarzanych w Sklepie (danych osobowych Użytkowników i Osób korzystających z Portalu) bezpośrednio od Ciebie,

- w przypadku danych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przetwarzanych poza Sklepem:

- bezpośrednio od Ciebie,

- z ogólnodostępnych źródeł – takich jak bazy CEIDG,

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przetwarzanych poza Portalem:

- bezpośrednio od Ciebie,


W przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych) przetwarzanych poza Portalem:

- bezpośrednio od Ciebie,

- od podmiotu, w imieniu którego zostałeś/zostałaś wyznaczony/a do kontaktu,

- z ogólnodostępnych źródeł – takich jako bazy KRS,


W przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) przetwarzanych poza Portalem:

- od podmiotu, do którego reprezentacji jesteś uprawniony/a,

- z ogólnodostępnych źródeł – takich jako bazy KRS.


Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

- wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,

- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,

- agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym podmiotom prowadzącym w naszym imieniu Fanpage,

- organom administracji publicznej,

- operatorom płatności,

- podmiotom utrzymującym nasze wirtualne serwery i świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe,

- podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,

- naszym podwykonawcom.


Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.