Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Palm Garden

Sklep internetowy palmgarden.pl działający pod adresem www.palmgarden.com.pl jest platformą prowadzoną przez:

Palm Garden.pl
ul. Kochanowskiego (nr działki 137/16), 43-410 Zebrzydowice
NIP 6331987061, REGON 276403570

Adres do korespondencji:
Palm Garden.pl
Lucjan Kawik
ul. Kochanowskiego 15
43-410 Zebrzydowice
tel. +48 505 507 505
e-mail : palmgarden.pl@o2.pl

I. DEFINICJE
Sklep internetowy palmgarden.pl
– sklep działający pod adresem www.palmgarden.com.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze
– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient
– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego e-palmgarden.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Koszyk
– element Sklepu internetowego palmgarden.com.pl, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
Sklep internetowy palmgarden.com.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej , oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny.

Wszystkim kupującym oferujemy profesjonalne doradztwo  dotyczące wyboru , hodowli, oraz pielęgnacji zakupionych roślin.

Materiały zgromadzone na stronie palmgarden.com.pl są objęte prawem autorskim, dlatego też nie mogą być kopiowane.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego palmgarden.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym palmgarden.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego palmgarden.com.pl :
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego palmgarden.com.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego palmgarden.com.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

III. OPIS PRODUKTÓW
palmgarden.com.pl jest sprzedawcą roślin egzotycznych. Są to między innymi palmy, juki ,agawy, drzewa oliwne , akcesoria do uprawy , zabezpieczenia zimowe i wiele innych.

IV. CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym palmgarden.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Sklep Internetowy palmgarden.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego palmgarden.com.pl wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego palmgarden.com.pl bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny czy warunków akcji promocyjnych.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie na wybrany przez siebie produkt składa się poprzez dodanie go do Koszyka i wypełnienie dostępnego po wejściu na Koszyk formularza. Formularz zawiera między innymi dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT. Gdy Klient nie wybierze opcji z fakturą VAT, wystawiany jest paragon fiskalny. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta następuję poprzez wybranie opcji: "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy.
 4. Potwierdzenie zawarcia umowy zawierać będzie pouczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

VI. REJESTRACJA
W celu rejestracji w Sklepie internetowym palmgarden.com.pl konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu internetowego palmgarden.com.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta.


VII. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi przelewem na rachunek bankowy:

Palm Garden . pl

ul. Kochanowskiego 137/16, 43-410 Zebrzydowice

ING BANK: 09 1050 1083 1000 0097 2783 2421

W tytule płatności należy wpisać formułę – zamówienie internetowe i podać numer zamówienia. Opcja ta może być stosowana po potwierdzeniu telefonicznym przez klienta w palmgarden.com.pl

 1. Płatność on-line za pośrednictwem aplikacji SafeLink
 2. Płatność on-line za pośrednictwem systemu eService
 3. W momencie odbioru towaru:
 1. gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt.
 2. gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

VIII. DOSTAWA

 1. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 2. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru na miejscu w siedzibie firmy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 3. Przesyłki kurierskie wysyłamy za pośrednictwem firmy świadczącej dla nas usługi spedycyjne .
 4. W przypadku zamówienia towarów niestandardowych np. roślin o wysokościach powyżej 200 cm koszt oraz sposób dostawy określany jest  indywidualnie dla każdego zamówienia ,  a czas dostawy może się zmienić, o czym Klient zostanie poinformowany.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy palmgarden.com.pl zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Sklep Internetowy palmgarden.com.pl zwraca także konsumentowi koszty dostawy o ile konsument wybrał najtańszy zwykły sposób zamówionych towarów.
 6. Zgodnie z obowiązującym prawem uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
  • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • gdy konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

X. REKLAMACJE

 1. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT, paragon lub inny dowód zakupu).
 2. Towar dostarczany do reklamacji powinien być dostarczony do siedziby palmgarden.com.pl w Polsce w oryginalnym opakowaniu i na koszt reklamującego. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 3. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ TOWARU JAKIM SĄ ŻYWE ROŚLINY , NIE PODLEGAJĄ ONE GWARANCJI JAK RÓWNIEŻ ZWROTOWI.
PALMGARDEN.PL  JAKO SPRZEDAJĄCY NIE MA MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI OPIEKI KUPUJĄCYCH NAD ROŚLINAMI !!!

 1. XI. DANE OSOBOWE
 2. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu Internetowego palmgarden.com.pl są przetwarzane przez Palm Garden .pl
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez palmgarden.com.pl
 4. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, lub ich usunięcia. W celu usunięcia prosimy o kontakt mailowy na adres palmgarden.pl@o2.pl, lub korespondencyjny na adres siedziby firmy.  Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obecność towaru w cenniku sklepu internetowego palmgarden.com.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Sklep internetowy palmgarden.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym palmgarden.com.pl.
 4. Sklep internetowy palmgarden.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.